info@viaexim.com
info@viaexim.com
+90 551 555 11 88
 
GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/16)
Uygunluk yazısı alınacak eşya
MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. 
 
G.T.P.Eşyanın Tanımı
2834.21Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3002.90.50.90.00 Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri (mikrobiyalgübre)
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot  (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50Sodyum nitrat

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygunluk yazısı alınacak diğer eşya
MADDE 3 – (1) Aşağıda G.T.P. ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. 
(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.
 
G.T.P.Eşyanın Tanımı
2832.30.00.20.00Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat
2834.29.80.11.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
2834.29.80.20.11Yalnız gübre olarak kullanılan magnezyum nitrat ve magnezyum nitrat çözeltisi
3102.10Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21.00.00.00Amonyum sülfat
3102.29Diğerleri
3102.60Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.84.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN),endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler
3824.85.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler
3824.86.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene (ISO) veyahexachlorobenzene (ISO) içerenler
3824.87.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane, sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonylfluoride içerenler 
3824.88.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler
3824.99.92.00.39   Diğerleri  (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.93.00.19Diğerleri  (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.96.90.68Diğerleri  (Yalnız gübre olarak kullanılan)

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya
MADDE 4 – (1) 1 inci ve 3 üncü maddelerde G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyadan 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.90.50.90.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19,  3824.99.96.90.68 G.T.P.’lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir. 
Gübre harici eşyanın ithalatı
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen eşya dışında kalan 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan eşyanın gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.
Uygunluk yazısının iadesi
MADDE 6 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına verilir.
Diğer mevzuat
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Atıflar
MADDE 8 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
FİRMAMIZ VİA GÜBRE OLARAK    GÜBRE ÇEŞİTLERİNİN  TEMİNİ            (İTHALAT VE İHRACAT)      SAĞLANMAKTADIR

EC FERTILIZER   ÜRE  VİABUILD  ÜRE
Garanti Edilen İçerik:                                                W/W
Toplam Üre Azot (N)                                                                      % 46                                
İTHALATCI FİRMA
VİABUILD YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
İNCİLİPINAR MAH. PRF. MUAMMER AKSOY BLV 15/H  ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
 Tel: 0342 215 25 37- 0532 154 90 53 Fax: 0342 215 25 38

UYARILAR
- Önce etiketi dikkatlice okuyunuz..
- Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz, el ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde hemen bol su ile yıkayınız.
- Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- Beklenilmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. İmha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir 

DEPOLAMA:
Ürünü, kendi orijinal ambalajında ve havadar bir yerde muhafaza ediniz. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı 0 0C / + 45 0C arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımından doğabilecek zarar konusunda firmamız sorumluluk kabul etmez.  Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:
Lisans No: 2168
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden sora 3 Yıldır.
Parti No:

Net Ağırlık: 0,25-0,5-1-2-5-10-15-20-25-30-40-50 kg  

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve  MİKTARI :
BİTKİUYGULAMA ZAMANIUYGULAMA ŞEKLİ
 
YAPRAKTAN
(100 lt su)
TOPRAKTAN
(da)
Sera SebzelerindeBitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 4-5 kez uygulanır200 – 300  gr3- 4 kg.
Açık Tarla SebzelerindeBitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 4-5 kez uygulanır200 – 300  gr3- 4 kg.
Kavun, Karpuz, ÇilekBitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 4-5 kez uygulanır200 – 300  gr3- 4 kg.
Elma, Armut, AyvaMeyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, ErikMeyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg.
Üzüm, Muz, Nar, İncirÇiçeklenmeden sonra  20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Narenciye, Zeytin, ÇayÇiçeklenmeden sonra  20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, KestaneMeyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg.
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, KanolaBitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 1-2 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, SarımsakBitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 1-2 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
 Baklagiller, Yem Bitkileri vb. Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden  hasada kadar 1-2 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik.  Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg
Kesme Çiçekçilik vb.Gelişme döneminde 30 gün ara ile  2-3 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5  kg.
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, çavdar, yulaf ) Kardeşlenme döneminde  1-2 kez uygulanır200 – 300  gr7-8 kg
Yeşil Alanlar Faal dönemde 15 gün ara ile  2-3 kez uygulanır200 – 300  gr4 – 5 kg

 
CONTACT INFO:
VİAEXIM KİMYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
info@viaexim.com
 
T.M :     +90 551 555 11 88
 
                  This website VİAEXIM KİM PAZ SAN TIC LTD STI All Rights Reserved           Bu websitesi VİAEXIM KİM PAZ SAN TİC LTD ŞTİ Tüm Haklarına Sahib                 
Adres: 2.OSB 83226 NOLU CAD NO: 9/D Başpınar - Gaziantep / TÜRKİYE